Search form

Luk 12:40

40Gu-gata ngacha minypa nginyipa barra nawanawa nyi-ni. Ngardawa an-guna An-walkurpa An-gugaliya, ana-goyburrpa gala marn․gi gu-yinpa barra nipa ana-jeka.”