Search form

Luk 12:42

42Wurra nipa a-yinanga gu-ngurrjinga nula, “An-gata ana-nga an-mujama an-nigipa bunggawa bama a-balcharra nula, minyja nipa bunggawa a-garlma gun-nerranga rrawa, an-gatiya an-gugaliya nipa bunggawa ana-nyala murna a-wu barra gun-nigipa rrawa, barra nipa jaga a-gana rrapa balaja burr-wu aburr-werranga aburr-gata bunggawa burr-yika aburr-mujama.