Search form

Luk 12:44

44Minyjiya, ngarla! Lika gu-gata wenga an-gata bunggawa murna a-wu barra warrpam gun-nigipa bunggawa gun-nika barra nipa an-mujama jaga a-gana nula.