Search form

Luk 12:45

45Wurra waygaji an-gata an-mujama a-yinda gu-borrwa, ‘A-lay, an-ngaypa bunggawa a-bona gu-baykarda; gala a-yinmiya ana-jeka.’ Lika waygaji an-mujama an-gata a-garlmapa burr-bu aburr-gata aburr-werranga aburr-mujama burr-wurrapa burr-gama bunggawa burr-yika, rrapa minypa balaja m-bay rrapa nganicha m-bay rrapa mu-nganicha a-rro.