Search form

Luk 12:46

46Wurra minyja nipa a-yirda jama a-ji, gun-gatiya nipa gala gu-borrwa, gun-gatiya gugu an-nigipa bunggawa minypa ana-jeka barra, a-gorndapa barra ngardapa ngardapa a-nega barra an-gata an-mujama, barra nipa yi-gata a-boy burrwa aburr-gata aburr-werra.