Search form

Luk 12:48

48Wurra an-nerranga an-mujama an-gata minypa gala marn․gi gun-ngiya an-nigipa bunggawa jal a-nirra, minyja nipa an-gata werra a-negiya, an-nigipa bunggawa marr warlwarl barra a-jurrburaykujama. Minypa an-gata ana-nga Wangarr a-wuna gun-jaranga gun-nga, an-gata an-gugaliya Wangarr jal a-nirra barra nipa jama a-ji. Rrapa minypa barrwa an-gata ana-nga nipa Wangarr a-wuna burr-guya gun-jaranga, an-gatiya an-gugaliya Wangarr jal a-nirra barra nipa burr-guya jama a-ji.