Search form

Luk 12:52

52Minypa gun-guniya gugu minypa burr-bapala burr-jawa aburr-ngorrkorndiya barra. Minypa abirri-jirrapa jin-ngardapa aburr-bachirramiya barra burrwa abirriny-jirrapa, rrapa abirriny-jirrapa abirriny-bachirramiya barra burrwa abirri-jirrapa jin-ngardapa.