Search form

Luk 12:55

55Rrapa wolawola nyibi-nacha nyiburr-workiya manyjaparna jiny-jarlmiya, ana-goyburrpa nyiburr-yinaga nyiburr-workiya, ‘Gun-nardiya gugu mern mu-yurtcha barra,’ lika gu-garlmiyapa gu-yinagatiya gu-workiya.