Search form

Luk 12:58

58Minyja ana-nga gu-rrima nggula mari, wurra nipa biy-ga a-bamba jimarna barra biy-barnja nipa an-gata joborr jaga an-gugana a-yinmiya barra a-wengga, wurra gatiya nyirri-bamburda, nginyipa barra ny-yenggana minypa nginyipa ny-yinmiya barra jechinuwa nyi-nega gun-gata mari. Gala yapa nipa biy-barnjin rrapa minypa joborr jaga an-gugana a-wenggin rrapa an-bachirra biy-jolartchin wupa.