Search form

Luk 13:1

Minyja Gala Gun-nerra Ny-bawa — Ny-juwa Barra

1Gun-gatiya lika aburr-werranga aburr-gata gubu-ngurrjinga nula Jesus gun-gata minypa Galali (Galilee) aburr-guyinda aburr-juwuna, nipa gapman an-guyinda bunggawa an-gata Baylat (Pilate) a-wena, burrbu-buna gatiya minypa birripa minyjak jin-guyinda jibu-wurrgakaja aburr-ni nula Wangarr.