Search form

Luk 13:10

Jesus Wanngu Jinyu-negarra Mu-ngoyurra Jiny-jonamurrmiyana

10Gun-gatiya Jarradi (Saturday) gu-ni, Jesus marn․gi burr-negarra a-ni janguny gatiya gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya.