Search form

Luk 13:14

14Wurra an-gata jaga a-ganana a-workiyana gun-gata bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, nipa an-gata a-bachirramiyana nula Jesus ngardawa Jarradi gu-ni nipa jin-dimarra. Ngardawa nipa an-gata gu-borrwurra gun-birripa gun-guwarr minypa Jarradi gu-ni gun-japurra gala gun-nga jama aburr-ji aburr-workiya. Lika a-wena burrwa wurra gama gorlk, a-yinanga burrwa, “Gun-gata ngorrngurra abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gu-nirra gu-workiya ngayburrpa barra jama nguburr-ji rrapa arrbi-rrima, wurra ngika minypa gun-guna Jarradi gu-nirra!”