Search form

Luk 13:16

16Wurra jin-guna gama Aybriyam (Abraham) jin-bapurr, nipa ana-walkwalk rrapa gu-gurderda jiny-bichinga gu-ni gipa gun-jaranga jemberr, wurra ana-goyburrpa nyibu-borrwuja gun-guna Jarradi gu-ni jimarna gala arr-yinmiya jin-gurderda ay-rrima, ya?”