Search form

Luk 13:17

17A-yinagata a-wena burrwa. Lika aburr-gata aburr-bachirra, birripa gona aburr-ni, wurra jarra aburr-gata wurra gama gorlk aburr-worlworlchinga gun-jaranga gun-gata gun-molamola nipa Jesus jama a-ji.