Search form

Luk 13:18

Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya A-lamajinga Mipila Mu-jirra Gun-jong Machart (Mustard)

(Metiyu 13:31-32; Mark 4:30-32)

18Lika Jesus barrwa a-wena burrwa, a-yinagata, “Wangarr gun-nika rum, gun-narda minypa ngu-yinmiya barra ngu-ngurrja meyali gun-maywapa ranginy?