Search form

Luk 13:19

19Wurra minypa gun-guna: Minypa an-gugaliya mu-menga minypa mipila mu-jirra mun-delipa mun-gata machart (mustard), lika a-lamajinga gun-nigipa rrawa. Lika minypa gu-gata wenga mun-jarlala m-bena m-bamuna, lika wana minypa gun-jong gu-bena gu-bamuna, lika nuwurra aburr-jaranga burdacha aburr-guyinda aburr-bona gurda; lika gubu-gapulawurra aburr-workiyana ay-gatiya gu-birlapirla gu-guyinda. Gun-narda meyali, [minypa gun-burral Wangarr burr-barlmarrk jama a-jirra a-nirra burrwa aburr-yigipa gu-galiya yerrcha, rrapa minypa gu-yigipa gu-rrawa wana gugu gu-nirra gu-bamburda.]