Search form

Luk 13:2

2Wurra Jesus a-wena burrwa aburr-gata minypa gubu-ngurrjinga nula gun-gata janguny, minypa a-yinanga burrwa, “Aya. Wurra aburr-gata aburr-yinagatiya aburr-juwuna, ana-goyburrpa nyibu-borrwuja burrwa jimarn jarraka birripa aburr-werra, aburr-werranga aburr-gata marr aburr-yinanga aburr-werra, ya?