Search form

Luk 13:21

21Wurra minypa jin-gata gama jin-guyinda mu-mangga jiny-yorkiya mun-delipa mun-gurdurtcha, barra gandichawa mu-rrima, lika gu-gata wenga mun-gata mun-jaranga gandichawa minypa ana-ngardapa ana-duram mu-garlmiyapa mu-durtchinga m-bamburda mu-workiya.”