Search form

Luk 13:26

26“Lika ana-goyburrpa nyiburr-yinda, ‘A-lay, ngayburrpa nyiburr-gatiya wugupa nggula balaja nyibu-barra nyiburr-ni, rrapa gu-ngayburrpa gu-rrawa nginyipa marn․gi nyirr-negarra ny-bamuna, ngarla!’