Search form

Luk 13:27

27“Wurra nipa barrwa a-yinda barra ana-gorrburrwa, ‘Ngaypa gala marn․gi ana-gorrburrwa. Buburr-boypa! Ana-goyburrpa nyiburr-gurda nyiburr-werra.’