Search form

Luk 13:4

4Rrapa gun-gata rrawa Jaylowm (Siloam) gu-murnangana gu-rrawa Jirúchalam (Jerusalem), aburr-gata aburr-jaranga gu-galiya yerrcha minypa 18, birripa aburr-juwuna aburr-ni gun-gata gun-baykardakarda bala gu-bunggunapa bin-denyjinga, gun-narda ana-goyburrpa nyibu-borrwuja jimarn jarraka birripiya aburr-werra, aburr-werranga aburr-gata marr aburr-yinanga aburr-werra, ya?