Search form

Luk 13:6

Meyali Gun-gata Minypa Gun-jong Wagarrich Gala Balaja Mu-rrima

6Lika Jesus gu-ngurrjinga burrwa meyali, a-yinanga, “An-ngardapa an-gugaliya nipa mu-rrimarra gurnal mun-murra mu-jinyja, wurpa lika gatiya wagarrich burr-guta mu-jinyja. Minypa nipa an-gugaliya ana-bona, mu-nana mun-gata wagarrich, wurra gala mun-nga balaja m-barripungarna. Gun-nyagara.