Search form

Luk 14:17

17Ganapiya, lika an-nigipa an-mujama a-jerrmarra barra a-wengga burrwa a-boy rrapa minypa a-yinda burrwa, ‘Guwa! Buburr-boy gurda! Gipa mun-gaba balaja mun-jaranga mu-jirra!’