Search form

Luk 14:21

21“Lika an-gata an-mujama a-jekarra a-bona, a-wena nula an-nigipa bunggawa. Lika an-gata bunggawa gochila a-rronga burrwa aburr-gata gala aburr-boyarna gurda. Lika a-wena nula an-gata an-nigipa an-mujama, ‘Yurtcha, burr-bamagutuwa boy aburr-gata aburr-nyagara gala mun-nga mbi-rrima, rrapa mola aburr-burdapuburda yerrcha rrapa aburr-gapula aburr-guyinda rrapa aburr-nyarlkuch aburr-guyinda. Minypa gun-guna rrawa gu-jirra gu-boya burr-bamagutuwa boy, minypa wana rrapa gun-delipa gu-jarlakarr aburr-nirra aburr-boya.’