Search form

Luk 14:22

22“Lika an-gata an-mujama a-bona, burr-bamagutuwurra a-bona, gun-baykarda ngika gu-ganyja, lika ana-jekarra, a-wena nula, ‘Gipa ngu-bona, nguburr-bamagutuwurra, a-la, Bunggawa, minypa nginyipa ny-yena, wurra nipa burdak gala gu-ngana aburr-mayarnapa.’