Search form

Luk 14:23

23“Lika bunggawa a-yinagata nula an-mujama, ‘Boy, aburr-gata gu-mugarla aburr-nirra aburr-boya burr-bamagutuwa rrapa burr-ga gurda ay-ngunyuna barra gun-guna gun-ngaypa rrawa gu-ngana aburr-maya.