Search form

Luk 14:24

24Ngardawa ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Aburr-gata gu-galiya yerrcha mu-ngoyurra ng-gonyjinga burrwa, birripa gala aburr-yinmiya mun-ngaypa balaja mbi-bay.’ ”