Search form

Luk 14:28

28“Minypa gun-maywapa ana-nga an-gata minyja gu-borrwa minypa nipa gu-jarlapa wana gun-bapala bala, wurra burdak mu-ngoyurra nipa barra gu-borrwa minypa mu-yinpa rrupiya nipa mu-rrimanga nipa barra murna a-rrimiya bala.