Search form

Luk 14:29

29Wurra minyja nipa gala a-yirda nawanawa a-ni, nipa a-garlmapa gu-jarlapa, wurra gala a-yinmiya murna a-rrimiya, ngardawa rrupiya mu-wulebiyan. Lika gu-galiya yerrcha gubi-na nipa a-yinmiyana gojilapa gu-bawuna, lika birripa aburr-gata aburr-gurdacha barra nula,