Search form

Luk 14:31

31“Rrapa minypa barrwa gun-maywapa ranginy bunggawa an-gata marr aburr-yinanga aburr-jaranga an-dakal burr-ganyja a-workiya minypa 10,000. Minyja nipa an-gata a-galiya minypa an-nerranga bunggawa ana-bamburda rrapa an-dakal ana-ganyja aburr-jaranga aburr-gata minypa 20,000, wurra an-gata bunggawa mu-ngoyurra ngu-ngurrjinga ana-gorrburrwa nipa a-yinmiya barra? Wurra nipa burdak gu-borrwa barra a-ni minyja nipiya waygaji wana an-babalapa barra nipa aburr-boy, aburr-bacha, wurra waygaji gun-nyagara.