Search form

Luk 14:32

32Rrapa minyja nipa gala a-yinmiya, lika nipa barra burr-jerrma aburr-mujaruk an-gata bunggawa burdak nipa balay, birripa barra abu-wenggana minypa mun-nga an-birripa bunggawa a-wu nipa an-gata barra magaya gu-nega butula. [Wurra minypa gun-delipa ngika gu-ngurrja burrwa.]