Search form

Luk 14:35

35Gala yina gaya barra ngubu-barnja, wurra ngubi-yerrnyja barra.

“Ny-yinga ny-jata minyja gelama ny-jirra ny-jaliyana, borrwa ngaypa ngu-wena, rrapa minypa ny-jarlapiya ny-bamba.”