Search form

Luk 14:4

4A-yinagata a-wena burrwa, wurra birripa gala gun-nga aburr-weyarna. Lika Jesus a-rrimarra an-gata an-gugaliya, lika wanngu a-ni, lika a-jerrmarra rrawa.