Search form

Luk 14:6

6Nipa a-yinagata a-wena burrwa, lika birripa aburr-jurnjinga, jimarna mari gubu-garrajarna nula minypa Jarradi gu-ni nipa a-jarlapuna an-gata an-gugaliya.