Search form

Luk 14:7

Janara Nula Joborr

7Gun-gatiya lika Jesus burr-nana aburr-werranga aburr-gata wana aburr-negiyana aburr-ni minypa aburr-beybachichiyana, gu-molamola aburr-rakaja. Lika nipa gu-ngurrjinga burrwa gun-maywapa ranginy minypa gun-guna: