Search form

Luk 15:10

10Gu-gurda ngacha minypa Wangarr burr-yika waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk aburr-worlworlchinga aburr-workiya nipa nula an-ngardapa an-gugaliya gun-nerra gu-bawuna rrapa a-ngukurdanyjiyana nula Wangarr.”