Search form

Luk 15:11

Meyali Gun-gata Minypa An-walkurpa A-lijiwarriyana

11Barrwa rrapa Jesus a-wena gun-guna: “Minypa an-ngardapa an-gugaliya bijirri-dimarra abirri-jirrapa walkurpa yerrcha,