Search form

Luk 15:12

12wurra an-ngardapa jurdach an-guyinda ana-garlmuna, a-wena nula, ‘Anya, gun-guniya geka barra murna nguna-wu barra gun-ngaypa.’ Lika an-jirrpungapa gu-ngorrkorndanga butula abirri-gata abirri-yigipa walkurpa yerrcha.