Search form

Luk 15:13

13“Lika gu-gata wenga ngorrngurra gun-jaranga ngika, an-gata jurdach an-guyinda burr-wuna aburr-werranga gun-gata gun-nigipa an-nigipa nyanyapa niya murna a-wuna minypa gerra rrapa rrawa burr-guta, wurra minypa rrupiya wupa mu-menga. Lika gu-gata wenga a-garlmunapa muy-ganyja ay-bona balay gu-werranga gu-rrawa. Lika gatiya rrapa mu-yerpana a-bona mun-nigipa rrupiya;