Search form

Luk 15:14

14gala marr mu-rrimangarna.

“Ganapiya, lika gu-gata wenga gun-nerra gu-ni gun-gata rrawa; gala yorr gu-bunggiyarna rrapa gala gu-jong balaja mu-rrimangarna. Lika balaja mu-wulebiyana m-bona gun-gata rrawa, rrapa nipa an-gata jurdach an-guyinda gala mun-nga m-bangarna a-nirrarna; wurra gun-nyagara.