Search form

Luk 15:15

15Lika nipa a-mulpiyana nula an-ngardapa an-gugaliya gu-gata a-yika gu-rrawa nipa minypa jama a-wuna, a-balakaja, nipa a-bona, jaga a-ganana achila jin-nigipa bigibigi jin-guyinda ana-gata jin-nika.