Search form

Luk 15:25

25“Wurra burdak an-murnangana gapa balay marlgaway jama a-ji. Lika gu-gata wenga ana-jekarra ana-bamuna, yi-gurrepa a-bena rrawa, a-galiyana burrwa manakay aburr-japarndiyana aburr-ni rrapa minypa aburr-walagiyana.