Search form

Luk 15:28

28“Wurra an-gata an-murnangana a-garlmunapa a-bachirramiyana. Gala a-yinmiyarna yi-gata gu-bala a-barrngumiyarna. Lika an-nigipa nyanyapa niya ana-bena, a-wena nula. ‘Yama nyina-barrnguma, a-lay?’