Search form

Luk 15:30

30Wurra an-garda an-nginyipa walkur, nipa minypa rrupiya a-bamburda, mu-wulebiya nula minypa gama jin-guyinda jiny-yucha, lika gu-gata wenga ana-jekarra an-nyagara. Lika nginyipa bulugi jin-nyarlkuch morrpiny ngacha ny-buna nula, ya?’