Search form

Luk 15:7

7Rrapa gu-gurda ngacha minypa aburr-gata waykin aburr-guyinda aburr-worlworlchinga aburr-workiya nipa nula ana-nga an-ngardapa an-gugaliya gun-nerra gu-bawuna rrapa a-ngukurdanyjiyana nula Wangarr. Wurra aburr-jaranga gu-galiya yerrcha aburr-gata minypa aburr-borrwiya gala gun-nerra gubi-rrima rraka gubu-bawa, birripa jarra gun-gaba waykin marr aburr-yinaga aburr-worlworlchinga burrwa.