Search form

Luk 16:1

An-guyolkiya An-mujama Wurra Minypa A-jarlapiyana A-bamuna

1Jesus mu-nguy a-wena burrwa aburr-yigipa jawina minypa gun-guna janguny: “An-ngardapa an-gugaliya gorlk gun-jaranga nula, nipa an-gata an-nigipa an-mujama jaga a-ganana gun-nigipa rrawa. Wurra aburr-werranga abu-ngurrjinga nula bunggawa minypa an-gata an-nigipa an-mujama mun-nga mun-gata mu-yerpana nula a-ni.