Search form

Luk 16:10

10“Ana-nga an-gata an-molamola an-mujama minypa gun-ngiya gun-gata gun-delipa nipa jama a-jirra, ana-gata ngacha an-gugaliya gun-molamola jama a-jirra a-workiya gun-ngiya gun-gata wana burr-guta. Wurra ana-nga an-gata an-guyolkiya minypa gun-ngiya gun-gata gun-delipa nipa jama a-jirra, ana-gata ngacha an-gugaliya a-yolkiya a-workiya gun-ngiya gun-gata wana burr-guta nipa jama a-jirra.