Search form

Luk 16:11

11Ganapiya. Minyja nginyipa gala gun-mola jama ny-ji minypa rrupiya rrapa gorlk gu-guna gu-yika gu-rrawa, nipa Wangarr gala a-yinmiya bama a-balcha nggula rraka nginyipa jaga ny-jana nula gun-molamola gun-guyinda gala gu-boy.