Search form

Luk 16:16

16“Mojich gun-nika joborr rrapa gun-gata minypa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda aburr-wukurrjinga aburr-workiyana, gu-gurda ngacha ana-gorrburrwa jarlakarr nuwurra Jon a-bena, an-gata bama burr-gurragaja a-workiyana. Lika gu-gatiya wenga gugu wurra gama gorlk aburr-galiyarra aburr-workiya gun-guna gun-molamola janguny Wangarr gun-nika rum, rrapa minypa gubu-borrwuja aburr-workiya jimarn jarra barra birripa wupa aburr-murna aburr-yinmiya gubi-rrima.