Search form

Luk 16:17

17Wurpa lika joborr guy-jirrapa guy-workiya. Gun-nardiya rrawa waykin rrapa wupa nipa jarra gun-mola Wangarr jal a-ni gu-werrwerrma, wurra jarra joborr gun-guyinda marrban gun-gata gun-nga gun-delipa, wurra gala gu-yinmiya gu-werrpiya.